czwartek, 12 lipca 2018

Wzajemna relacja pomiędzy przypisami a bibliografią załącznikową


Wzajemna relacja pomiędzy przypisami a bibliografią załącznikową
1.     Przypisy mogą być tożsame z bibliografią , tzn. przypisy tworzą bibliografię.
2.     Bibliografia ma zakres szerszy od przypisów. Przedstawia warsztat naukowy pracy (rozprawy, książki), często uzupełniając przypisy. Służy czytelnikowi jako specjalistyczna informacja  o źródłach i opracowaniach  na dany temat.

sobota, 30 czerwca 2018

Przypisy i bibliografia załącznikowa


Przypisy powinny być opracowane jednolicie, zwięźle i krótko. Każdy z nich zaczynamy wielką literą, kończymy kropką.  
Do przypisu  kieruje zawarty w tekście głównym odnośnik (odsyłacz). Najczęściej odnośnikami są kolejne liczby, zapisane cyframi arabskimi, podwyższone o pół stopnia w odniesieniu do tekstu.
Przypisy  powinny być złożone czcionką mniejszą od czcionki tekstu głównego.
Odnośnikami mogą być małe litery lub znaki graficzne (np. gwiazdka). Ten sposób jest jednak  mało czytelny, a w związku z tym rzadko stosowany. 


Wydana w lipcu 2002 r. norma PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura zastępuje dotychczas obowiązującą PN-79/N-01222.07  Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa  (wyd.3 z 1994 r.) 

poniedziałek, 26 lutego 2018

Miejsce ulokowania przypisów w pracy


Miejsce ulokowania przypisów w pracy (rozprawie, książce):
-     u dołu strony, na której naniesiono odsyłacz,
-    na końcu rozdziału,
-     na końcu pracy.

Ze względu na pełnioną funkcję informacyjną, preferowane jest zamieszczanie przypisów  u dołu strony. Jest wówczas pewne, że czytelnik nie pominie przypisu i właściwe go wykorzysta. 

niedziela, 21 stycznia 2018

Wymogi formalne pisania pracy dyplomowejUkład pracy: praca zawiera, poza rozdziałami, wstęp i zakończenie.
We wstępie należy:
        zarysować ogólne tło badanego problemu,
        wskazać przesłanki wyboru tematu pracy,
        określić cel i zakres pracy,
        przedstawić hipotezy
        wskazać metody badawcze,
        przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy;
W zakończeniu należy:
        przedstawić syntetyczne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań,
        zasygnalizować możliwości wprowadzenia zmian przyszłościowych rozwiązań,
        wskazać kierunki dalszych badań;
Wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego;
Wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach);
Wykaz tablic;
Wykaz rysunków (schematów, map, itp.); 
Wykaz załączników.