środa, 12 grudnia 2018

Artykuł w wydawnictwie ciągłym


             Element:                                                           Przykład:

Odpowiedzialność główna                          WISŁOWSKA, Małgorzata.
Tytuł                                                          Powikłań będzie mniej : 
                                                                  niesterydowe leki przciwzapalne.

Odpowiedzialność drugorzędna
Tytuł dokumentu macierzystego                  Nauka i Przyszłość.
Wydanie
Lokalizacja w obrębie dokumentu                Marzec 2002, R. 12, nr 3, s. 18-19.
macierzystego: Rok, paginacja,
numer zeszytu, paginacja fragmentu

Przykład:
WISŁOWSKA, Małgorzata. Powikłań będzie mniej : niesterydowe leki przeciwzapalne.  Nauka i Przyszłość. Marzec 2001, R. 12, nr 3, s. 18-19.

Lub:
WISŁOWSKA, Małgorzata. Powikłań będzie mniej. Niesterydowe leki przeciwzapalne.  "Nauka i Przyszłość" marzec 2001 R. 12 nr 3 s. 18-19.

Lub:
WISŁOWSKA M.: Powikłań będzie mniej. "Nauka i Przyszłość" marzec 2001 R. 12 nr 3 s. 18-19.

Przykład:
GORMAN, Michael. Przyszłość biblioteki akademickiej. Tł. z ang. Janina Wałkiewicz. Przegląd Biblioteczny, 1995, R. 63, z. 2, s. 147-155.

Lub:
GORMAN M.: Przyszłość biblioteki akademickiej. Prz. Bibl. 1995 R. 63 z. 2. s. 147-155.

czwartek, 11 października 2018

Przykładowa bibliografia


1.             Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002.
2.             Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., O funkcjach zarządzania jakością. Wędrówka przez chaos – czyli rzecz o zarządzaniu jakością, „Zarządzanie Jakością” 2/2005.
3.             Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją, systemy produkcyjne, WSH, Sosnowiec 2008.
4.             Borys T., Rogala P., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
5.             Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, PWE, Warszawa 2000.
6.             Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
7.             Iwanicka A., Korzyści i ograniczenia związane z systemowym podejściem do zarządzania jakością, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Studio KROPKA, Toruń 2008.
8.             Kolman R., Zastosowania inżynierii jakości. Podręcznik. Wyd. AIG, Bydgoszcz 2000.
9.             Mroczko F., Podejście procesowe w zarządzaniu logistycznym, [w:] L. Kowalczyk, F. Mroczko, Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyd. WWSZiP Wałbrzych 2010.
10.         Mroczko F., Zarządzanie jakością, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2011.
11.         Urbaniak M., Korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania, cz.II, „Problemy Jakości” 7/2006.

Akty prawne
1.         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2.         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818).
3.         Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększenia sprawności administracji publicznej (MP. Nr 61, poz. 852).
4.         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
5.         Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 558). 


Źródła internetowe
 

1. ...

czwartek, 23 sierpnia 2018

Struktura pracy (przykładowa)


SPIS TREŚCI
WSTĘP.............................................................................................................  4
ROZDZIAŁ 1. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY SKUTECZNYM
NARZĘDZIEM UMACNIANIA POZYCJI NA RYNKU
1.1. Istota, elementy i funkcje wizerunku.............................................................  6
1.2. Rodzaje wizerunku.........................................................................................  9
1.3. Wizerunek a tożsamość.................................................................................  13
1.4. Proces kreowania wizerunku................................................................  17
       1.4.1. ……………………………………………………………………………………
       1.4.2. ……………………………………………………………………………………
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY…………………………
2.1. ………………………………………………………………………………………….
2.2. ………………………………………………………………………………………….
2.3. ………………………………………………………………………………………….
WNIOSKI.........................................................................................................
SPIS TABEL I RYSUNKÓW........................................................................
BIBLIOGRAFIA..............................................................................................

czwartek, 12 lipca 2018

Wzajemna relacja pomiędzy przypisami a bibliografią załącznikową


Wzajemna relacja pomiędzy przypisami a bibliografią załącznikową
1.     Przypisy mogą być tożsame z bibliografią , tzn. przypisy tworzą bibliografię.
2.     Bibliografia ma zakres szerszy od przypisów. Przedstawia warsztat naukowy pracy (rozprawy, książki), często uzupełniając przypisy. Służy czytelnikowi jako specjalistyczna informacja  o źródłach i opracowaniach  na dany temat.

sobota, 30 czerwca 2018

Przypisy i bibliografia załącznikowa


Przypisy powinny być opracowane jednolicie, zwięźle i krótko. Każdy z nich zaczynamy wielką literą, kończymy kropką.  
Do przypisu  kieruje zawarty w tekście głównym odnośnik (odsyłacz). Najczęściej odnośnikami są kolejne liczby, zapisane cyframi arabskimi, podwyższone o pół stopnia w odniesieniu do tekstu.
Przypisy  powinny być złożone czcionką mniejszą od czcionki tekstu głównego.
Odnośnikami mogą być małe litery lub znaki graficzne (np. gwiazdka). Ten sposób jest jednak  mało czytelny, a w związku z tym rzadko stosowany. 


Wydana w lipcu 2002 r. norma PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura zastępuje dotychczas obowiązującą PN-79/N-01222.07  Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa  (wyd.3 z 1994 r.)