niedziela, 21 stycznia 2018

Wymogi formalne pisania pracy dyplomowejUkład pracy: praca zawiera, poza rozdziałami, wstęp i zakończenie.
We wstępie należy:
        zarysować ogólne tło badanego problemu,
        wskazać przesłanki wyboru tematu pracy,
        określić cel i zakres pracy,
        przedstawić hipotezy
        wskazać metody badawcze,
        przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy;
W zakończeniu należy:
        przedstawić syntetyczne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań,
        zasygnalizować możliwości wprowadzenia zmian przyszłościowych rozwiązań,
        wskazać kierunki dalszych badań;
Wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego;
Wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach);
Wykaz tablic;
Wykaz rysunków (schematów, map, itp.); 
Wykaz załączników.

środa, 13 września 2017

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE PISANIA


1.      Na końcu wiersza nie mogą występować pojedyncze litery lub spójniki. W celu przeniesienia spójnika do kolejnego wiersza należy użyć tzw. twardej spacji (kombinacja klawiszy: Ctrl + Shift + spacja). “Twardą spację” należy wstawić bezpośrednio po spójniku, a przed następującym po nim wyrazem (powoduje to “przyklejenie” spójnika do wyrazu). Nie wolno używać w tym celu kilku zwykłych spacji lub tzw. miękkiego entera (kombinacja klawiszy: Shift +Enter).

2.      Zabrania się wstawiania na końcu wiersza (w środku zdania) zwykłych oraz “miękkich” enterów.

3.      Pomiędzy wyrazem, a następującym po nim znaku przestankowym (przecinek, kropka, średnik, dwukropek) nie należy wstawiać znaku spacji.

4.      Wyrazy (zdania) pisane w nawiasie nie mogą być oddzielone od tych nawiasów spacjami.

5.      Wyliczenia w tekście – za pomocą automatycznego wypunktowania lub numerowania.

Omawiane kolejno w pracy kwestie, wątki, przykłady itp. powinny być od siebie oddzielone. Nowy wątek należy rozpoczynać od nowego akapitu. Akapit powinien zaczynać się z jednolitym dla całej pracy wcięciem (zalecenie 1,25 cm) i powinien być oddzielony przerwą o szerokości 6 pkt. od akapitu poprzedniego.

środa, 1 maja 2013

To jest tylko przykład

TO JEST TYLKO PRZYKŁAD
Celem głównym pracy jest analiza przedsiębiorstwa Seifert Polska pod kątem, cyklu realizacji zamówienia klienta instytucjonalnego. Cele główny pracy zdekomponować można na cele szczegółowe:
·         poznawcze:
- zapoznanie się z istotą obsługi klienta oraz jej elementami,
- analiza wskaźników oraz mierników obsługi klienta,
- zaznajomienie się z cyklu realizacji zamówienia oraz jego etapami
- zdefiniowanie zadań realizowanych w procesie spedycyjnym oraz obowiązków spedytora
- charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
·         utylitarne:
- analiza procesów realizowanych w badanym przedsiębiorstwie,
- identyfikacja zakłóceń występujących w procesie realizacji zamówienia klienta instytucjonalnego,
- identyfikacja źródeł pojawiających się zakłóceń realizacji zamówienia klienta,
- zaproponowanie usprawnień dla przedsiębiorstwa.

Teza
Na podstawie określonego celu głównego i celów szczegółowych oraz przeprowadzonego studium literaturowego i wstępnych badań terenowych sformułowano tezę pracy, która brzmi:
Wykorzystanie narzędzi lean management wpływa na usprawnienie cyklu realizacji zamówienia klienta instytucjonalnego w przedsiębiorstwie usługowym.
Zakres pracy
Zakres pracy obejmuje:
- Zakres podmiotowy: przedsiębiorstwo [nazwa, siedziba]
- Zakres przedmiotowy: cykl realizacji zamówienia klienta instytucjonalnego.
- Zakres czasowy: badania prowadzone w roku 2011


 

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Uwagi dla piszących prace końcowe


1.      Pracę pisze się w formie bezosobowej (wykluczone jest stosowanie określeń, byłem, widziałem, przeanalizowałem);
2.      Wstęp pracy powinien uzasadniać podjętą tematykę i nie wynikać z pobudek np.: chce zaliczyć studia, pracuję w firmie X, problem jest ciekawy;
3.      We wstępie opisuje się dodatkowo strukturę pracy, a więc co zawierają rozdziały
4.      Formułowanie celów głównych i szczegółowych tez i zakresów
5.      Część teoretyczna pracy nie może przeważać nad częścią praktyczną
6.      Część teoretyczna i praktyczna powinny być spójne (pisząc o czymś w teorii wykorzystać to w praktyce
7.      Sprawdzić i opanować sposób cytowania literatury, sprawdzić kiedy stosuje się przywołania op.cit i ibidem i stosować
8.      Wykaz literatury (bibliografię) proszę sporządzać zgodnie z wytycznymi polskiej normy (wytycznymi Uczelni)

9.       Praca w części praktycznej powinna zawierać charakterystykę podmiotu badań (przedsiębiorstwa)
10.  Lepiej wykorzystywać w pracy metody ilościowe, a więc liczyć wskaźniki, prowadzić analizy ilościowe
11.  Warto korzystać z konkretnych narzędzi (mapy procesu, mapy strumienia wartości, diagram Ishikawy, analiza Pareto-Lorenza, macierz wydzieleń, analiza pola sił, mapy ryzyka, wykresy Gantta itp.)
12.  Praca zawsze musi doprowadzić do identyfikacji zakłóceń w systemie i wtedy należy zaproponować usprawnienia.
13.  Proponowane usprawnienie nie powinno być hasłem kupić coś…., tylko opisem usprawnienia organizacyjnego (np.: procedura i wtedy sporządzona procedura, albo wdrożenie rozwiązania informatycznego lub organizacyjnego – jeśli np.: wdrożenie 5s to opis krok po kroku jak to będzie przebiegać)
14.  Wnioski najlepiej w punktach i odniesione do celów pracy
15.  podpisując tabele rysunek należy postępować zwyczajowo wg schematu
Tabela X. Tytuł (na koniec tytułu bez kropki)

Źródło: …..(i na koniec kropka)
 
Rysunek X. Tytuł (na koniec tytułu bez kropki)
Źródło: …..(i na koniec kropka)

16.  Pisząc tytuły rozdziałów proszę pamiętać, żeby oddawały istotę zawartości i nie były jedno- lub dwuwyrazowymi hasłami.
17.  Tytuły rozdziałów bez kropek na końcu
18.  W treści należy odwoływać się do prezentowanych rysunków i tabel
W pracy są tylko rysunki i tabele (nie ma wykresów, diagramów itp.)

czwartek, 7 marca 2013

Instrukcja pisania pracy licencjackiej


1.                  Praca licencjacka ok. 50 stron i 20 pozycji literatury.
2.                  Wstęp i zakończenie piszemy po napisaniu rozdziałów merytorycznych.
3.                  Wstęp odpowiada na pytania: Czemu zainteresował mnie temat? Czy jest to zagadnienie nowe? Co zawierają poszczególne rozdziały? Jakie metody badawcze zastosowano? Postawienie jakiś pytań badawczych.
4.                  Zakończenie to zbiór wniosków z pracy i odpowiedzi na pytania postawione we wstępie.
5.                  Rozdziały merytoryczne (3 albo 4) powinny być podobnej wielkości stron.
6.                  Proszę pisać prace czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5 i wyjustowane.
7.                  Dobrze rozpisany na możliwie małe jednostki (rozdziały, podrozdziały i punkty) plan jest kluczem do sukcesu, bo łatwo jest pisać małe partie tekstu, np. średnio 2 strony na każdy z 30 punktów. Całość się potem łączy.
8.                  Właściwe przygotowanie przypisów:
a)      R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie (Taking Rights Seriously), PWN, Warszawa 1998, s. 56-57. (książka, strony)
b)      Więcej: J. Oakland, Total Quality Management, Butterworth Heinemann, London 2000. (książka cała)
c)      U. Szymańska, A. Szulc, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej na przykładzie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie ELTEL Networks Olsztyn S.A., [w:] Gospodarcze prawo środowiska, J. Ciechanowicz – McLean, T. Bojar – Fijałkowski (red.), UG, Gdańsk 2009, s. 230-243. (rozdział w książce zbiorowej)
d)     E. Litvak, Model of Bureaucracy with Permit Conflict, American Journal of Sociology 1961, s. 178-179. (artykuł w czasopiśmie naukowym)
e)      Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku „o Inspekcji Handlowej”, (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). (ustawa)

piątek, 15 lutego 2013

Cytowanie literatury w tekście


Rozpowszechniony sposób w pracach przyrodniczych jest podanie autora i roku (Weiner 2000), choć spotykane jest stosowanie cyfrowych odnośników do numerów w spisie literatury (28), a także przypisów na dole strony;Dwóch autorów podaje się razem (Okarma i Tomek 2008);Przy większej liczbie autorów podaje się pierwszego dodając i in. lub et al. (Pucek i in.1978);Przy dosłownym cytowaniu należy podać w nawiasie rok, a tekst w cudzysłowie (można podać stronę) np. Weiner (2000) pisze: „Przy cytowaniu nazwisk w tekście nigdy nie podaje się imion ani inicjałów” (s. 64).
Jeżeli nie ma autora podaje się pierwsze wyrazy tytułu publikacji np. (Rocznik Statystyczny 2001)  lub (Ustawa prawo łowieckie z 1995 r. )

środa, 9 stycznia 2013

Podziękowania


Podziękowania są ważnym dodatkiem umieszczanym na początku lub na końcu pracy
Podziękowania informują:
czy i przez kogo badania były finansowane
z czyjej pomocy autor korzystał
kto i w jakim zakresie przyczynił się do polepszenia jakości
którego z profesorów lub innych autorytetów autor pragnie obciążyć współodpowiedzialnością